ENG | MNE

Image: Michelle Meiklejohn / FreeDigitalPhotos.net

EKONOMSKO-PRAVNI KONSALTING

Sagledavanjem poslovnih mogućnosti klijenata i pružanjem kvalitetnih usluga VM KOD nastoji da stvori dodatne vrijednosti za klijenta i njegovo poslovanje.

Spremni smo da Vam ponudimo savjet, pomognemo da razumijete suštinu i pružimo odgovarajuća rješenja.

Poslovno savjetovanje (transakcione usluge, usluge restruktuiranja preduzeća, biznis i investicioni planovi i druge usluge) obuhvata:

Takođe VM KOD obavljaja usluge ekonomsko-finansijske procjene-procjene vrijednosti:

Kvalitetna usluga procjene može obezbijediti plaćanje ili dobijanje prave cijene u transakciji. Dobro pripremljeni i jasno dokumentovani zaključci u vezi sa vrijednošću imovine, obaveza i kapitala pomažu našim klijentima u razumijevanju prihoda, vrijednosti posla i/ili poreskih posledica. Procjena vrijednosti takođe može pomoći da se klijentova strategija usmjeri na pravi način, učvrsti pozicija koju poseduje ili zaštiti investicija.

Poresko savjetovanje

Poreski sistem Crne Gore je predmet različitih tumačenja i čestih izmjena i u određenim segmentima je nejasan.

VM KOD poreskim savjetovanjem pruža punu podršku kako klijentima koji tek započinju svoje poslovanje, upućujući ih na njihove prve korake tako i kompanijama sa kompleksnim aktivnostima.

Nemoguće je da Vi, pored tekućih aktivnosti koje imate, pratite i poznajete sve relevantne poreske propise (zakonska i pozakonska akta), a nepostupanje u skladu sa njima povlači prekršajnu, a često i krivičnu odgovornost. Naši zaposleni su u svakom trenutku informisani o aktuelnim izmjenama i specifičnostima za svaku oblast poslovanja.

Usluge poreskog savjetovanja se odnose na:

Usluge računovodstva i poslovne podrške

Kroz usluge koje pružamo, pomažemo Vam da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Možemo da reorganizujemo Vaše finansijske i računovodstvene procese, obavljajući ih ili za Vas ili sa Vama, u zavisnosti od Vaših potreba.

Naše računovodstvene usluge obuhvataju:

Naše usluge poslovne podrške obuhvataju:

Istraživanje tržišta na ekonomskom polju, marketing i ekonomski dizajn

Istraživanja tržišta su neprocjenjiv resurs za svaki biznis koji želi dostići visok nivo zadovoljenja potreba potrošača i maksimiziranja profita.

Istraživanje tržišta se obavlja prikupljanjem podataka koji već postoje bilo u okviru internih izvora klijenta, publikacija koje izdaju nadležne državne institucije i/ili nevladine organizacije, interneta, profesionalnih časopisi, godišnjih izvještaja kompanija i raznih komercijalnih baza podataka.

Potrebni podaci se prikupljaju upotrebom upitnika, telefonskih anketa, anketa korišćenjem faksa i/ili elektronske pošte, zatim korišćenjem dubinskih intervjua, fokus grupa i monitoringa.

Jasno definisanje marketing strategija i ciljeva i priprema odgovarajućih marketing planova i politika predstavlja najvažniji korak u prezentovanju preduzeća i organizacija u javnosti.

Ekonomski dizajn se bazira na istraživanju naučnih dostignuća i određenih oblasti umjetnosti, praćenju ekonomskih trendova i analiziranju i testiranju ekonomskih potreba poslovnog okruženja a sve u cilju upodobljavanja kvaliteta ponude klijenta i ostvarivanja poslovnih uspjeha.