ENG | MNE

Image: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net

POSEBNE USLUGE

VM KOD promoviše međunarodne standarde poslovanja. Mi se trudimo da obezbijedimo kvalitet i vrijednost.

VM KOD pruža savjete i pomoć kompanijama, organizacijama i posrednicima kako da smanje rizik, poboljšaju rezultate i stvore vrijednost.

VM KOD Vam može ponuditi sledeće posebne usluge:

Dizajniranje i implementiranje razvojnih projekata u skladu sa međunarodnim pravilima i smjernicama

Naše osoblje je osposobljeno da vrši pripremu i formiranje projektne i ponudbene dokumentacije za donatorske projekte u skladu sa pravilima i smjernicama donatora i međunarodnih organizacija (EU, UNHCR, UNDP,..). Takođe revizorski tim VM KOD može vršiti kontrolu implementacije navedenih projekata.

Prevod i priprema poslovnih dokumenata na engleski jezik

Izrada ponudbene dokumentacije i raznih poslovnih dokumenata (ugovora, statuta, pravilnika i drugih opštih akata) na engleskom jeziku i stručno prevođenje istih sa engleskog na crnogorski jezik i obratno.

Savjetovanje u oblasti licenciranja fudbalskih klubova u skladu sa UEFA propisima

Posjedujemo dobro poznavanje UEFA pravila i procedura: pravilnik o sistemu licenciranja fudbalskih klubova za takmičenja u organizaciji UEFA, smjernice finansijskog fer pleja, izvještavanje na osnovu budućih finansijskih informacija, primjene potrebnih seta obrazaca.

Naši profesionalci su upućeni u specifičnosti fudbalskog poslovanja i redovno prate izmjene UEFA propisa.

Procjena finansijsko institucionalnih kapaciteta subjekata

Za potrebe donatora i investitora vršimo procjenu finansisjko-institucionalnih kapaciteta subjekata različitih profilacija u skladu sa zahtijevanim smjernicama i/ili na osnovu najbolje prakse.

Sudska vještačenja za ekonomsko-finansijsku oblast

Vršimo usluge sudskog vještačenja i zastupanja pred sudovima vezano za ekonomsko-finansijsku struku.

Konsalting usluge na mjesečnom nivou

U cilju kontinuirane podrške klijentu, pružamo određene konsalting usluge iz tekućeg poslovanja, na mjesečnom nivou.